ตำแหน่งงานใหม่
บริษัทกาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก ทุกตำแหน่งมีสวัสดิการและโบนัสประจำปี
1.สถาปนิก จำนวน : 1 จำนวน
รายละเอียดงาน :
 • ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์
 • ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง
 • ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
 • วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ
 • ประสานงานการก่อสร้างโครงการกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และการออกแบบที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ
 • นำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก้ไขผลิตภัณฑ์เก่าเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ในการออกแบบ
 • นำเสนอการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • นำเสนอมุมมอง แนวความคิดในด้านสถาปัตย์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรม, งานก่อสร้าง และการประสานงานโครงการอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบ เช่น AutoCad, Sketch Up, 3D Max ได้
 • หากสามารถใช้โปรแกรม Revit ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ทำงาน :

- ประจำโครงการของบริษัท

 

2.: โฟร์แมนสวน / ภูมิสถาปัตย์ : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :
 • ออกแบบ และพัฒนางานจัดสวน จัดภูมิทัศน์ ด้านภูมิสถาปัตย์
 • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิสถาปัตย์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านภูมิสถาปัตย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Auto Cad / 3DS
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
สถานที่ทำงาน :

- ประจำโครงการของบริษัท

 

3. โฟร์แมน จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :
 • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบปริมาณงาน และวัสดุที่จัดซื้อเพื่อก่อสร้างโครงการ
 • ตรวจสอบ ควบคุม ประสานงานกับผู้รับเหมา และคนงาน

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมโครงการก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่โครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง, แบบก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง
สถานที่ทำงาน :

ประจำโครงการของบริษัท

 

4. วิศวกรโยธา จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :
 • รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง
 • ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
 • ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการนำวัสดุเข้าหน้างาน
 • วางแผนงานก่อสร้างให้ผู้รับเหมา ให้สามารถทำงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างให้กับวิศวกรโครงการทราบ
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้า โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานบริการลูกค้าหลังการขาย

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือควบคุมงานก่อสร้างบ้าน หรือคอนโดมิเนียมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา, คนงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่หน้างาน
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Auto Cad ได้ดี
สถานที่ทำงาน :

ประจำโครงการของบริษัท

 

5.เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sale Representative) จำนวน : 4 อัตรา
รายละเอียดงาน :
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ
 • นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ
 • จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
 • ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการขาย
 • บริการหลังการขาย เช่น รับเรื่องแจ้งซ่อม ฯลฯ

คุณสมบัติ :
 • เพศหญิง
 • อายุ 24 – 35 ปี
 • เพศหญิง อายุ 23 – 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office, illustrator, Photoshop
 • เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอ
 • มีทัศนคติเชิงบวก, มั่นใจในตนเอง และมีความมุ่งมั่น
 • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีความยืดหยุ่น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความทะเยอทะยาน และมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะความกดดัน และการแข่งขัน
 • สามารถเดินทางไปทำงานในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้
 • หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ทำงาน :

ประจำโครงการของบริษัท

 

6.เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :
 • ติดต่อประสานงานกับร้านค้าต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างของบริษัท
 • เช็คสต๊อกภายในสโตร์โครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน เจรจาต่อรองที่ดี
 • มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
สถานที่ทำงาน :

สำนักงานใหญ่ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

7. พนักงานรักษาความปลอดภัย (ค่าจ้าง 470 บาท/วัน)จำนวน : ไม่จำกัดจำนวน
รายละเอียดงาน :
 • รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ
 • เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก สถานที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าเวร
 • ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าเวรอย่างเคร่งครัด
 • ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ที่รับได้มอบหมายจะผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :
 • อายุ 25 – 55 ปี เพศชาย
 • หากมีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ทั้งกะกลางวัน และกะกลางคืน
สถานที่ทำงาน :

บ้านกาญจน์กนกโครงการ12 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

 

8. แม่บ้านสำนักงานใหญ่ จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :
 • รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดภายใน และภายนอกอาคาร

คุณสมบัติ :
 • เพศหญิง อายุ 20 – 55 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานแม่บ้านจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 • มีความขยัน และอดทน
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
สมัครงาน
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
88/8 หมู่ 2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร : 053-325-891,053-325-890 ต่อ 221
e-mail : recruitment@kkn.co.th