ข้อมูลแนะนำการซื้อบ้านและคอนโดมิเนียม
เงื่อนไขการขาย
  • เงินจอง หมายถึง เงินขั้นต้นจำนวนเล็กน้อยที่ชำระแก่ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักประกันในชั้นต้นที่จะเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายในอสังหาริมทรัพย์นั้น ซึ่งบางครั้งอาจเรียกว่าเงินมัดจำ เงินจองนี้มักถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินวางเริ่มแรก
  • เงินทำสัญญา(เงินวางเริ่มแรก) หมายถึง จำนวนเงินเบื้องต้นตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ผู้ซื้อจะต้องชำระแก่ผู้ขาย ในบางครั้งเงินวางเริ่มแรกอาจจะแบ่งชำระเป็นหลายงวดได้
  • เงินดาวน์(เงินค่างวด) หมายถึงจำนวนเงินส่วนที่เหลือของมูลค่าตามสัญญาหลังจากการจ่ายเงินวางเริ่มแรกแล้วซึ่งเงินค่างวดนี้จะชำระเป็นครั้งเดียว หรือผ่อนชำระหลายครั้งก็ได้
  • การโอนกรรมสิทธิ์ เป็นการโอนสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า โดยเลือกได้สองทาง คือ การชำระจำนวนเงินส่วนที่เหลือกับโครงการ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ หรือ นำยอดคงค้างส่วนที่เหลือไปผ่อนชำระกับทางธนาคาร
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ค่าใช้จ่าย ณ โอนกรรมสิทธิ์ คิดเป็นอัตราร้อยละของราคาประเมินทรัพย์สิน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 2 % ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 % ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % โดยโปรโมชั่นของกาญจน์กนก คือ ฟรีโอน
  • กรณีบ้านจัดสรร ค่าบริการสาธารณะเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยจะเก็บล่วงหน้า 2-3 ปี ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (แล้วแต่เงื่อนไขของโครงการ)
  • กรณีคอนโดมิเนียม มีค่าใช้จ่าย 2 ประเภท คือ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยจะเก็บล่วงหน้า 1 ปี ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ และ เงินกองทุนส่วนกลาง โดยจะชำระครั้งเดียว ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจำนวนที่เรียกเก็บอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามที่นิติบุคคลกำหนด
หมายเหตุ
  • ในกรณีชาวต่างชาติที่จะเข้ามาซื้อห้องชุด(คอนโดมิเนียม) จะถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้รวมกันไม่เกิน 49 % ของพื้นที่ขายทั้งหมดของอาคาร(ไม่ใช่จำนวนยูนิต) ส่วนที่เหลือจะถือโดยคนไทยหรือนิติบุคคลของไทย
  • คอนโดมิเนียม - มูลค่าเฟอร์นิเจอร์ขึ้นอยู่กับ Type และขนาดพื้นที่ของแต่ละห้อง มีมูลค่าเทียบเคียงราคาเฉลี่ยจากห้องตัวอย่าง OnePlus Condominium อาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนชิ้นและรูปแบบได้ขึ้นอยู่กับขนาดห้องแต่ละ Type